Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

S.N.

Hizmetin Adı

İstenecek Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

01

Genel Evrak

Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması

Sürekli Yapılıyor

02

Gelen Evrak

Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s.

2 Hafta

03

Fakülte Kurulu

Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak

2 Hafta

04

Fakülte Yönetim Kurulu

Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak

2 Hafta

05

Fakülte Disiplin Kurulu

Soruşturma Yazıları, Raporlar, Karar Tutanağı, Soruşturma Tutanağı,

1Ay

06

Fakülte İdari Yönetim Kadrosu Görevlendirilmeleriyle İlgili İşlemler

Bölüm Başkanı, ABD Başkanı ve Fakülte Kurul Üyelerinin Görev Süreleri İşlemleri

1 Gün

07

Bütçe Çalışmaları

Resmi Yazı ve Bütçe Formları (Ödenek Cetveli ve Bütçe Gelir ve Gider Fişleri)

1 Ay (Temmuz ayı)

08

Akademik Personelin Bilirkişi Olarak Görevlendirilmelerine İlişkin İşlemler

Bilirkişi Talep Yazıları, Bilirkişi Raporları ve Yazışmaları

15 Gün

09

Akademik ve İdari Personel Maaşları

Bordro ve Ekleri

10 Gün

10

SSK Olarak Görev Yapanların Maaş İşlemleri

Bordro ve Ekleri

3 Gün

11

Ek Ders Ödeneklerinin Hazırlanması

Ek Ders Yükü Beyan Formu, Puantaj Çizelgesi, Görevli İzinli Bilgi Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

5 Gün

12

Maaş Bordrosu

Kişi Beyanı

10 Dakika

13

Emekli Kesenekleri ve SSK Primlerinin İnternet Üzerinden Gönderilmesi

Kişilerin Aylık Emekli Keseneklerini Gösteren onaylı Program Çıktıları ve SSK E-Bildirgeleri

4 Gün

14

Atama, İşten Ayrılma, İzin

Dilekçe, İşe Giriş veya Çıkış Belgeleri, Rektörlük Oluru

1 Hafta

15

Geriye Dönük Ödeme İşlemleri (Borç veya Alacak)

Yıllık veya Aylık Ücret Dökümü

10 Gün

16

Terfi İşlemleri

Rektörlük Oluru

20 Dakika

17

Konferans Salonu Kullanım Talebi

Randevu Alınması, Genel Sekreterlik İzin Formu

Etkinliğin Düzenlendiği Tarih

18

Kurum Personeli Olduğuna Dair Belge

Kişi dilekçesi

2 Gün

19

Arşiv Düzenlenmesi

Gelen ve Giden Evrakların Saklanması

Sürekli Yapılıyor

20

Akademik Personel Görevlendirme ve İzinli Sayılma

Dilekçe, Görevlendirme Formu, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığ Yazıları, Davet ve kabul Yazıları, Bildiri Özeti.

2 Hafta

21

Akademik Personel Görev Süresi Uzatma

Görev Süresi Uzatma Formu, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı Görüşü Yazısı

2 Hafta

22

Akademik Personelin Ders Görevlendirmelerine İlişkin İşlemler

Bölümün Talep Yazısı, Bölüm Kurul Kararı

2-3 hafta

23

Akademik Personel Kadro İlanı Talebi

Akademik Personel Talep Formları, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı Talep yazısı

İlan Süreçleri

24

Öğretim Elemanı Başvurularının Alımı

İlanda Belirtilen Belgeler

15 Gün

25

Öğretim Elemanı Başvuru Öndeğerlendirme

İlanda Belirtilen Belgeler

1 Hafta

26

Öğretim Elemanı Başvuru Sonuçlandırılması

Giriş Sınavı Jüri Tutanağı, İlgili Bölüm Başkanlığı Yazısı, Sonuç İlanı, Kazanan Adayların Müracaat Belgelerini İçeren Dosya.

1 Hafta

27

Öğretim Elemanı Atama

Atama İçin İstenen Belgeler, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

15 Gün

28

Yardımı Doçentlik Başvurusu Alımı

İlanda Belirtilen Belgeler

15 Gün

29

Yardımı Doçentlik Atama

Yabancı Dil Sınavı Sonucu Tutanağı, Bilim Jürileri Raporları, Atama İçin İstenen Belgeler, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

1 Hafta

30

Akademik Personel Yazışmaları

Dilekçe, Terfi, Ücretsiz İzin, İzin, Sağlık Raporlar vs.

5 Gün

31

Akademik ve İdari Personel Sicil Belgeleri

Sicil Formu, Liste, Resmi Yazı

15 Gün

32

Akademik Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Resmi Yazı, İlgili Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Faaliyetlerine İlişkin Belgeler ve İstatistiki Bilgiler

1Ay

33

Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Resmi Yazı, İlgili Birimin Tüm Faaliyetlerine İlişkin Belgeler ve İstatistiki Bilgiler

1 Ay

34

Stratejik Faaliyet Çalışmaları

Resmi Yazı, Tüm Faaliyetlere İlişkin İlgili Dosyalar Ve İstatistiki Bilgi ve Belgeler

3 Ay

35

ÖSYM Sınav Görevlendirmeleri

ÖSYM Otomasyon Sistemine Kaydı

15 Gün

36

AÖF sınav görevlendirmeleri

Görev Alma Talebi Bilgi Formu, Görev Almak İsteyenlerin İsim Listesi, Resmi Yazı, Derslik Bilgileri Formu

15 gün

37

Ek Ders, Sınav Ve Fazla Mesai Puantajları

Ek Ders Yükü Beyan Formu, Puantaj Çizelgesi, Ders Planı, Görevli İzinli Bilgi Formu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

İzleyen Ayın İlk Haftası

38

Satınalma ve Ayniyat

İhtiyaç Belgesi, Şartname, Teklif Mektupları, Ayniyat Giriş Çıkış Formları

2 Gün

39

Satınalma ve Ayniyat

Zimmet Belgesi, Muayene İşlem Fişi, Hurda İşlem Fişi

15 Gün

40

Satınalma ve Ayniyat

Giriş ve Çıkış İşlem Fişlerinin Konsolide Yetkilisine Bildirilmesi

2 Gün (3 Aylık Olarak Yılda 4 Defa Hazırlanıyor

41

Satınalma ve Ayniyat

Harcama Birimi Yönetim Cetveli, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Sayım Tutanağı,

15 Gün (Yıllık Olarak Hazırlanıyor)

42

Satınalma ve Ayniyat

Mali Yıl Öncesi Fakülte Demirbaş Sayımı ve Kontrolünün Yapılması

30 Gün

43

İdari Personel Görevlendirme

Dilekçe, Görevlendirme Yazısı

1 Hafta

44

İdari Personel Yazışmaları

Dilekçe, Atama, İzin, Sağlık Raporları, Ücretsiz İzin, Hizmet İçi Eğitim, Görevde Yükselme Sınavları, Görevlendirme, Terfi,

3 Gün

45

Öğrenci Temsilciliği

Seçim Sonucunu Bildiren Bl. Bşk. Yazısı

Akademik Takvim Seçim Süreci

46

Öğrenci Staj SGK İşlemleri

Staj Formu, SGK Giriş Formu

Başvuru Anında

47

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvuruları

Başvuru Formu, Nufus Cüzdanı Fotokopisi, Fotoğraf, Başvuran Öğrencinin Banka Hesap Bilgileri ve İstenen Diğer Belgeler

2 Hafta

48

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Puantajları

Puantaj Cetveli

İzleyen Ayın İlk Haftası

49

Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

Kontenjan Formları, Bölüm Başkanlığı Yazıları, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

3 Hafta

50

ÖSYS Sonucuna Göre Öğrenci Kaydı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

3 Gün (1 Öğrenci 15 Dk)

51

Öğrenci İşleri

Dilekçe, Transkript, Öğrenci Belgesi,

1 Gün

52

Genel Öğrenci İşleri Yazışmaları

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Mezuniyet, Kayıt Silme, Kayıt Açma, Sınav Hakları, Af Yazışmaları, Genel Bilgi İçin Resmi yazıları

1 Hafta

53

Yaz Okulunda Yapılan İşlemler

Yaz Okulu Öğretim Üyesi Görevlendirme Yazıları, Öğrenci Ders Kayıt ve Not İşleri

3 Ay

54

Misafir-Özel Öğrenci İşleri

Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin fakültemizden ders almalarıyla ilgili belgeler ve yazışmalar

1 Hafta

55

Öğrencilerin mazeret sınava alınmalarına, sonuçlandırılmasına ilişkin işlemler

Öğrencilerin mazeret sınavına alınmalarına ilişkin dilekçe, belge ve yazışmalar

3-4 Hafta

56

Disiplin Soruşturmalarıyla İlgili İşlemler

Soruşturma Dosyası, ekleri ve yazışmaları

1-2 Ay

57

Öğrenci Not İtiraz Dilekçesi

Öğrenci Dilekçesi

15 Gün

58

Yatay Geçiş, Çift Anadal Başvuruları

İlanda Belirtilen Belgeler

1 Hafta

59

Yatay Geçiş, İç Transfer Kayıtları, Çift Lisans

İlanda Belirtilen Kayıt Belgeleri ,Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

İlanda Belirtilen Kayıt Süreci

60

Yatay Geçiş, İç Transfer Kayıtları, Dikey Geçiş İle Kayıt Yaptıranları Otomasyon Sistemine kaydı ve İntibak İşlemleri

Kayıt Belgeleri, İntibak Formu, Bölüm Başkanlığı Yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

15 Gün

61

Kayıt Yenileme İşlemleri ( Ders Seçme/Ekleme/Silme/Saydırma)

Katkı Payı Dekontu,

Her Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Başında 2 hafta

62

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması ve Web Sayfasında Yayınlanması

Ders Programı Formları

1 Ay (Her Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Başında Ders Kayıtlarından Önce)

63

Yılsonu Sınav Programlarının Hazırlanması ve Web Sayfasında Yayınlanması

Sınav Programı Formları

Akademik Takvimde Belirtilen Sınav Süreçlerinden önce

64

Sınav Listelerinin İlanı ve Dosyalama İşlemleri

Öğretim Üyelerince Onaylanan Sınav Sonucu Listeleri

3 Gün

65

Duyurular

Duyurulmasına İhtiyaç Duyulan Tüm Belgeler

1 Gün

66

Öğrenci İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma İşlemleri

Öğrenci Dilekçesi, İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma Gerekçesini Belirten Onaylı Resmi Kurum Belgesi

2 Hafta

67

Öğrenci Değişim Programları

Koordinatör yazısı, Komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması, Bölüm Yazısı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

2 Hafta

68

Ara sınav ve Yıl sonu sınavları için gözetmen görevlendirme

Sınav Programı Formları

2 Hafta

69

Staj başvurularının kabulü ve onayı

Staj formları, Staj defteri

3 Gün

70

Yapılan Stajın Değerlendirilmesi

Staj formları, Staj defteri

1 Ay

71

Kabul Edilen Stajın Sisteme İşlenmesi

Staj Sicil Formu

1 Hafta

72

Öğrencilerin kimlik ve bandrol dağıtımı

Kimlik ve bandrol

Başvuru Anında

73

Ekders puantaj İşlemleri

Ders Beyanları, Puantaj formları

1 Hafta

74

Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemleri

Puantaj formları

1 hafta

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

İlk Müracaat Yeri

 

 

İkinci Müracaat Yeri

M.Halis GÖRGEL 

 

 

Prof. Dr. E.Mustafa EYYUBOĞLU

Unvan : Fakülte Sekreteri

 

 

Unvan: Dekan

Adres : Mühendislik Fakültesi Sekreterliği

 

 

Adres : Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Tel : 04862164008-2212-2508

 

 

Tel : 04862164008

Faks : 04862164844

 

 

Faks : 04862164844

E-posta : mhgorgel@sirnak.edu.tr

 

 

E-posta: mustafa.eyyuboglu@sirnak.edu.tr


31.01.2023