Değerli Öğrencilerimiz,

 

Maden Mühendisliği Bölümü Staj Konuları ve Ek Açıklamalar

 • Yaz Stajı 1

Maden İşletme Stajı (Açık İşletme / Yeraltı İşletme / Tünel)

 

 • Yaz Stajı II

Cevher Hazırlama Stajı

 

Ek Açıklamalar:

 

 1. Öğrenci staj yeri, konusu ve uygunluğu hakkında bölüm staj komisyonundan onay almalıdır. Toplam staj süresi en az 30 iş günüdür.
 2. Lütfen staj başvurularınızı ve stajla ilgili hazırlıklarınızı zamanında gerçekleştiriniz. Staj öncesi Şırnak Üniversitesi Staj Yönergesi’ni okuyarak bilgi sahibi olunuz. Şırnak Üniversitesi Staj Yönergesi’nde belirtilmeyen veya tereddüt ettiğiniz durumlar için Bölüm Staj Komisyonu’na başvurunuz.
 3. Yaz Stajı I’i tamamlamadan Yaz Stajı II’ye geçilmeyecektir. Yaz Stajı I kapsamında Açık İşletme yada Yeraltı İşletme yada Tünel olmak üzere üç seçenek olup sadece bunlardan birinde staj yapılması yeterlidir.
 4. EKLER’de verilen staj konuları öneri niteliğinde olup genel ve geniş kapsamlıdır. Öğrenciye ve staj yapılan kuruma yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Staj raporu hazırlanırken bu bilgilerin tamamı işletme koşullarına bağlı olarak incelenmeyebilir.
 5. Öğrenciler staj raporlarını Şırnak Üniversitesi Staj Yönergesi’nde belirtilen formata göre hazırlamak zorundadır.

 

Başarılı bir staj geçirmeniz dileğiyle,

 

 

Bölüm Staj Komisyonu

 

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

AÇIK İŞLETME stajı için önerilen inceleme konuları

 

1.  Açık İşletme Rezerv Belirleme Çalışmaları

Yapılmış sondajların loglarının incelenmesi ve yorumlanması, Rezerv hesaplama yönteminin incelenmesi (işletilebilir; muhtemel, mümkün ve görünür rezervlerin belirlenmesi), Arama sondajı programının incelenmesi, kullanılan ekipmanların ve sondaj çalışmalarının değerlendirilmesi

 

2.  Üretim Yöntemi İle İlgili Bilgiler

İşletmede uygulanan üretim yönteminin ve dekapaj çalışmalarının tanımlanması ve ayrıntılı olarak açıklanması, Basamak sayısı, eğimi ve boyutları hakkında ayrıntılı bilgiler şematik gösterimler, çizimler (plan, kesit vb.), Yükleme ve nakliyat     ekipmanlarının cinsleri, kapasiteleri, teknik özellikleri, Günlük ve yıllık üretim kapasitesinin incelenmesi

 

3.  Delme-Patlatma Çalışmaları

Delik delme makinalarının ve geçilen formasyonun özellikleri, Delik parametreleri (eğim, çap, boy vb.), Delik paterninin incelenmesi ve yorumlanması (kazılan kayaç ve/veya uygunluğu, elde edilen tane irilik dağılımının uygunluğu vb.), İşletmede kullanılan patlayıcı maddelerin teknik özellikleri, Patlayıcı devresini oluşturan elemanların (manyeto, kablo, fitil, kapsül vb.) teknik özellikleri, Patlayıcıların deliğe şarj işlemleri ve devrenin tamamlanması, Patlatma öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan güvenlik önlemleri

 

4.  Yükleme ve Nakliyat İşleri

Ocak içinde bir nakliyat türü için yükleme-nakliyat döngüsü süresinin ölçülmesi, Kullanılan makina-ekipmanın program ve fiili kapasite değerlerinin karşılaştırılması, Yardımcı Ekipmanların incelenmesi

 

5.  Basamaklar ve Şev Stabilitesi

Drenaj çalışmalarının incelenmesi ve su gelirinin belirlenmesi (yeraltı ve yerüstü suları, yağmur), Pompaların ve su atımı sistemlerinin incelenmesi, Basamak stabilitesini etkileyen parametrelerin incelenmesi, Yolların yapımı, bakımı ve kullanılan ekipmanların incelenmesi

 

6.  Eğitim ve Emniyet İşleri

İşçi ve personel eğitimi faaliyetleri, Yeraltı işçi sağlığı ve iş güvenliği için alınan önlemler, Tozla mücadele ve kontrol yöntemleri

 

7.  Tamir-Bakım Çalışmalarının İncelenmesi

Yükleme-nakliyat ve diğer tüm ekipmanların tamir-bakım çalışmaları hakkında bilgiler

 

8.  Büro İşleri

Hammadde, kömür veya cevher ve yan taşın mineralojik, petrografik ve kaya mekaniği özelliklerinin incelenmesi, Hammadde, kömür veya cevherin üretim ve satış durumu, Maliyet hesaplamaları (birim maliyetler, örtü kazı maliyetleri, delme- patlatma maliyetleri vb.)

 

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

YERALTI İŞLETME stajı için önerilen inceleme konuları

 

 1. Hazırlık Çalışmaları

Kuyu ve desandre açma çalışmaları, Taşta, cevherde veya kömürde galeri sürme çalışmaları (delme-patlatma/mekanize ile ilgili parametrelerin belirlenmesi, ilerleme doğrultusunun belirlenmesi, geçilen formasyonların tanımlanması vb.), Pano/ayak oluşturma ve boyutlandırma çalışmaları (başaşağı, başyukarı, bür, kelebe açma işleri vb. )

 

 1. Kazı ve Üretim Çalışmaları

Üretim yönteminin tanımlanması, ayrıntılı olarak açıklanması ve şematik gösterimi (kesit, plan vs görünümleri), Delme-patlatma çalışmaları (delme makinalarının tip, kapasite ve teknik özellikleri; delik geometrisi parametrelerinin belirlenmesi, diğer parametrelerinin incelenmesi, kullanılan patlayıcı ve ateşleyiciler vb.), Dolgu çalışmaları (dolgu malzemesinin özellikleri, dolgu yapım türü vb.), Ayakta ve diğer üretim noktalarında iş organizasyonu

 

 1. Tahkimat Çalışmaları

Kuyu tahkimatı ve özellikleri (tahkimat malzemesi özellikleri, kurulmasındaki işlem sırası vb.), Desandre tahkimatı ve özellikleri, Galeri tahkimatı ve özellikleri, Ayak tahkimatı ve özellikleri, Körkuyu, kelebe, bür vb. tahkimatı ve özellikleri, Püskürtme beton hakkında bilgiler (uygulama şekli, karışım özellikleri vb.)

 

 1. Havalandırma Çalışmaları

Ocak havalandırma planı, Yerüstü     vantilatör     tesislerinin  incelenmesi     (vantilatör kapasiteleri, bağlanış türleri, difüzör tipleri vb.), Yeraltında yardımcı havalandırma tesislerinin incelenmesi

 

 1. Nakliyat İşleri

Ayak nakliyatı ve özellikleri (nakliyat teçhizatı, kapasite ve teknik özellikleri), Galeri nakliyatı ve özellikleri, Desandre nakliyatı ve özellikleri, Kuyu nakliyatı ve özellikleri

 

 1. Drenaj Çalışmaları

Ocak su atımı planı, Ocak su geliri hesabı ve su toplama ile ilgili çalışmalar, Yeraltı pompaj odaları ve drene edilecek suyun özellikleri, Pompaların          ve     şebekenin   özellikler ve    ocak drenaj     kapasitesi incelenmesi

 

 1. Arama Faaliyetleri

Sondaj ile arama faaliyetleri hakkında bilgiler, sondaj ekipmanlarının incelenmesi, Galeri ile arama faaliyetleri hakkında bilgiler ve sondaj çalışmalarının değerlendirilmesi

 

 1. Yardımcı Tesislerin İncelenmesi

Atölyeler, Patlayıcı madde deposu, Enerji dağıtımı ve haberleşme tesisleri, aydınlatma tesisleri, Basınçlı hava tesisleri, Lambahane, demirhane, marangozhane, Yeraltı ve yerüstü yardımcı tesisleri

 

 1. EĞİTİM-EMNİYET İŞLERİ

İşçi ve personel eğitimi faaliyetleri, Yeraltı işçi sağlığı ve iş güvenliği için alınan önlemler, Toz ve gazlar ile mücadele ve kontrol yöntemleri, Mekanize sistemlerin çalışması sırasında alınan iş güvenliği önlemleri

 

 1. Büro İşleri

Hammadde, kömür veya cevher ve yantaşın mineralojik, petrografik ve kaya mekaniği özelliklerinin incelenmesi, Hammadde, kömür veya cevherin üretim ve satış durumu, Maliyet hesaplamaları (birim maliyetler, randımanlar)

 

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

TÜNEL stajı için önerilen inceleme konuları

 

 1. Projenin Amacı ve Tanıtımı
 2. Projenin Güzergahı
 3. Güzergah Jeolojisi Ve Formasyonların Mekanik Özellikleri
 4. Tünel Kazı Yönteminin (Natm, Tbm) Tanıtılması
 5. Tünele Giriş Sisteminin (Portal, Kuyu) Tanıtılması
 6. Kullanılan Kazı Makinesinin Veya Yöntemin Teknik Özellikleri
 7. Tahkimat Sistemi (Segment, Püskürtme Beton, Vb.; Teknik Özellikler, Kurulum, Vb.)
 8. Nakliyat Sistemi (Tünel İçinde Ve/Veya Kuyu Başı'nda)
 9. Havalandırma (Ekipman Ve Özellikleri, Emniyet Sistemleri, Vb .)
 10. Drenaj / Su Atımı
 11. Elektrik Donanımı
 12. Deformasyon Ölçümleri Ve Yeryüzü Oturmalarının İncelenmesi
 13. Diğer İşler (Voıd Groutıng, Zemin İyileştirme, Köpük Uygulaması, Basınçlı Hava Temini, Vb.)
 14. Net Kazı Hızlarının İncelenmesi
 15. Günlük, Haftalık, Aylık İlerlemelerin İncelenmesi
 16. Keski Tüketimlerinin İncelenmesi
 17. Duraklamalarin İncelenmesi
 18. Maliyetlerin İncelenmesi

 

 

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

CEVHER HAZIRLAMA stajı için önerilen inceleme konuları

 

 1. İşletmenin tanıtılması

Hukuki durum, yeri ve ulaşımı, üretilen madenin cinsi ne mineralojik özellikleri, rezerv miktarı ve kimyasal bileşimleri, üretim miktarları, cevherin yeri, önemi ve kullanılım alanları.

 1. Sahanın jeolojisi

Genel jeolojisi, stratigrafi, yapısal jeoloji, cevher oluşum şekli.

 1. Yatağın şekli ve özellikleri

Şekli, kalınlığı, yapısı, tenörü ve yoğunluğu vs.

 1. Görünür rezerv

Hesap yöntemi, görünür rezerv miktarı,  çıkarılmaya hazır rezerv miktarı.

 1. Cevher hazırlama ve zenginleştirmede uygulanan yöntemlerin tanıtılması,
 1. Söz konusu cevher için yöntemin seçiminde yararlanılan kriterler
 2. Alternatif yöntemlerle (varsa) karşılaştırmalar.
 • Tesiste kullanılan ekipmanların tipi, spesifikasyonları, seçilme nedenleri, kullanım koşullar.
 • Tesislerin tüm aşamalarını detaylı olarak içeren akım şeması ile gerekli açıklamalar (çizgisel ya da blok diyagram halinde staj defterinin arkasına eklenecek. )
 • Uygulanan cevher zenginleştirme yönteminde (eğer varsa) kullanılan reaktiflerin (kolektör, bastırıcı, PH düzenleyici, köpürtücü vb. ) dozajı, seçilme nedeni, varsa alternatif reaktiflerin karşılaştırılması ve besleme şekli.
 • Cevher zenginleştirme sonrası işlemler ( koyulaştırma, eğer varsa, kullanılan reaktifler, suyun tekrar sirkülasyonu, filtrasyon,  kullanılan filtre ve spesifikasyonları, stoklama, nakliyat, cevher hazırlama dışında diğer tesisler ve tanıtılması.)
 1. Tesisteki sorunlar;
 1. Proses ile ilgili sorunların nereden kaynaklandığı ve çözümlerinin araştırılması.
 2. Atıktaki kaçak miktarı ve atığın yeniden değerlendirilmesi yada ikinci bir konsantre elde edileceği durumların olup olmadığı.
 3. Tesisteki yan ürünün olup olmadığı.
 1. Tesisle ilgili olarak metalürjik denge tablosu ve gerekli tüm hesapların yapılması. 

 

STAJIN AMACI

Staj Yönergesinde yaz stajının amacı Madde 4’te belirtilmiştir:  

MADDE 4 – Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.”

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI TARİH ARALIĞI

YAZ STAJI

STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ

STAJ BİTİŞ TARİHİ

Yaz Stajı I

12 Temmuz 2021

5 Eylül 2021

Yaz Stajı II

12 Temmuz 2021

5 Eylül 2021

Önemli NOT: Staj Başvurularının en geç 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

 

STAJ BAŞVURUSU VE KOMİSYON ONAYI

Staj başvurusu için;

 • Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formunu” (bölümümüzün web sayfasından çıktı alınabilir) üç nüsha halinde çoğaltınız.
 • Üç nüshayı ayrı ayrı doldurarak bölüme onaylattıktan sonra işyerine de onaylatıp; bir nüshasını işyerine, bir nüshasını bölüme teslim ediniz. Bir nüsha da öğrencide kalacaktır.
 • Staj Taahhütnamesini” (bölümümüzün web sayfasından çıktı alınabilir) iki nüsha halinde çoğaltınız, gerekli yerleri doldurup dekanlığa imzalattıktan sonra bir nüshasını staj komisyonuna bir nüshasını da staj yaptığınız işyerine teslim ediniz.
 • Pandemi Dönemi Dilekçesini” (bölümümüzün web sayfasından çıktı alınabilir) doldurup, imzalayınız ve staj komisyonuna teslim ediniz.

Staj yeri ve staj başvurusunun kabulü ile ilgili Staj Yönergesinde belirtilen aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

“Öğrenci kendi bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun olurunu almak zorundadır. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede Staj Komisyonu’nun onayı olmadan staj yapamaz.”

“Öğrenciler staja başladıktan sonra, staj komisyonunun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. Öğrencilerin staja başlamadan önce bir staj taahhütnamesi imzalamaları gerekmektedir.”

 

STAJIN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

Aşağıda maddeler halinde verilen huşulara dikkat ediniz:

 • Öğrencilerin stajlarını en az 1 (bir) Maden Mühendisi olan bir işyerinde yapmaları gerekmektedir.
 • Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II 30’ar iş günüdür.
 • Öğrencinin staj yapacağı kuruluştaki çalışmaların staj konuları kapsamına uygun olması gerekmektedir.
 • Bir iş günü en az sekiz (8) saatlik gündüz yapılan fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir.
 • Cumartesi günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde (Cumartesi çalışıldığına dair işyerinden onaylı dilekçe), cumartesi günleri de iş gününe dahil edilir.
 • Resmi tatil günlerinde ve Pazar günleri staj yapılamaz.
 • Stajlar yaz tatilinde yapılır. Her iki staj aynı yaz tatili süresince yapılamaz. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrenciler ile bir yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmadığı belirlenen beklemeli öğrencilere bu kural uygulanmaz.
 • Staja devam zorunludur.

 

STAJ RAPORU (STAJ DEFTERİ) YAZIM KURALLARI VE TESLİM SÜRESİ

 • Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından bölümümüzün web sayfasından alınan Staj Raporu (staj defteri) sayfalarına düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğu sicil numarası veya diploma numarası belirtilerek, kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı bulunan ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez.
 • Staj defterleri (staj raporu) “el yazısı” ile tükenmez ya da dolma kalemle yazılmalıdır. Okunaklı yazılmayan staj defterleri (staj raporu) değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgisayar çıktısı olarak hazırlanan staj defteri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Staj defterleri bitirme tezi formatında ciltlenmelidir. Eklenecek tablolar, hesaplamalar, proje ya da bilgisayar çıktıları varsa, bunlar staj raporunun sonunda “Ekler” bölümünde sunulmalıdır.
 • Raporlarda pratik olarak gerçekleştirilmiş yapım işleri anlatılmalı, ayrıca gerçekleştirilen yapım işlerine ait teorik anlatımlar ile desteklenmelidir.
 • Staj yapılan her gün için imalat işlerinin yapımını gösteren en az bir fotoğraf konulmalıdırİmalat işlerinin yapımını gösteren fotoğrafların içerisinde öğrencinin de bulunması zorunludur. Fotoğraflar A4 kâğıdına veya direkt staj defteri sayfasına renkli veya siyah-beyaz (siyah-beyaz çıktılar görünür ve anlaşılır olmalıdır) olarak ya da baskı şeklinde eklenmelidir.
 • Stajyer Değerlendirme Formu, öğrenciyi staj süresince takip eden ilgili meslek odasına kayıtlı ve iş yerinden sorumlu bir mühendis/mimar/şehir ve bölge plancısı tarafından doldurulmalıdır. İlgili meslek odasına kayıtlı mühendis/mimar/şehir ve bölge plancısı, öğrenci için not vermeli ve öğrenci hakkında kısa bir değerlendirme yapmalıdır. Stajyer Değerlendirme Formunun içine konulduğu zarf, mühendis/mimar/şehir ve bölge plancısı tarafından kapatılmalı, mühürlenmeli ve sonra öğrenciye teslim edilmelidir. Zarf, açık bir halde iken kesinlikle öğrenciye teslim edilmemelidir. Bu hususta sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin, staj defterlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde, stajları kabul edilmez.
 • Cumartesi günleri de staja devam eden öğrenciler, staj yapılan kurumdan/firmadan Cumartesi günleri de çalışıldığına dair bir dilekçe almalı ve bu dilekçeyi staj defterinin (staj raporu) sonuna (cilt içinde kalacak şekilde) eklemelidir. Aksi takdirde, Cumartesi günleri yapılan stajlar, toplam staj gününe dâhil edilmeyecektir.
 • Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
 • Her öğrenci, staj raporunu staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyıl içinde komisyon tarafından belirlenen tarihe kadar teslim etmek zorundadır. Raporunu ilan edilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı kabul edilmez.

  

STAJ RAPORU’NUN (STAJ DEFTERİ’NİN) DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ

 • Staj komisyonu üyeleri, gerekli gördükleri durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı işletme ile iletişime geçip, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencilerin izlenmesini sağlayabilir.
 • Stajın başarılı/başarısız olarak değerlendirilmesi, staj dosyası ve stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin komisyonca incelenmesiyle belirlenir. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludurKomisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu (sözlü mülakat) isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi zorunludur.
 • Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.
 • Birbirine büyük oranda benzeyen, bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran staj dosyalarının her ikisi ya da %30’un üzerinde basılı veya dijital kaynaklardaki bilgileri içeren bir staj dosyası Staj Komisyonu tarafından tamamen reddedilir.
 • Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

27.02.2023