STAJIN TANIMI VE KONUSU

Yaz Stajı I 30 iş günü şantiye stajı, Yaz Stajı II 30 iş günü büro stajıdır.

Yaz Stajı I (Şantiye stajı) genel olarak, şantiye çalışma düzenini ve proje aplikasyon işlerinin yapılması konularını kapsar. Öncelikle şantiye çalışma şartlarının hazırlanması, iş yönetim organizasyonunun belirlenmesi, imalat ve uygulamaya yönelik ihtiyaçların (işgücü, iş makinesi, inşaat malzemesi vb.) tespiti incelenir. Zemin etütleri, aplikasyon, iş makineleri, malzeme temini ve özellikleri, topografik çalışmalar, kazı ve dolgu işleri, kalıp, donatı ve betonarme işleri, duvar, doğrama, sıva ve boya-badana işleri ile ilgili bilgiler toplanır. Şantiye stajı, bu işlerin tamamının veya bir bölümünün yapıldığı resmi kurumlarda veya özel firmalarda yapılır.

Yaz Stajı II (Büro stajı) etüt, proje, organizasyon, imar uygulamaları ve yasal düzenlemeler, iş yönetimi ve programlanması, metraj, maliyet hesapları ve hakediş ile ilgili konuları kapsar. Staj süresince; yapılan proje ile ilgili verilerin toplanması, projenin onaydan geçirilmesi, başlangıcı ve yapımı sürecinde yapılacak işlemler, bağlayıcı kanunlar, yönetmelikler ve diğer prosedür hakkında bilgi edinilir. Bununla birlikte, işveren-yüklenici ilişkileri ve organizasyonları ile statik analiz veya çeşitli mühendislik yazılımları da incelenebilir.

 

STAJIN AMACI

Staj Yönergesinde yaz stajının amacı Madde 4’te belirtilmiştir:  

MADDE 4 – Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.”

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI TARİH ARALIĞI

YAZ STAJI

STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİ

STAJ BİTİŞ TARİHİ

Haftada 5 gün

(Cumartesi Hariç)

Haftada 6 gün (Cumartesi Dahil)

Yaz Stajı I veya Yaz Stajı II

20 Haziran 2022

3 Ağustos 2022

28 Temmuz 2022

Yaz Stajı I veya Yaz Stajı II

25 Temmuz 2022

5 Eylül 2022

27 Ağustos 2022

*Verilen tarih aralıklarının herhangi birinde herhangi bir staj yapılabilir.

Önemli NOT: Staj Başvurularının en geç 3 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar bölüm sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

STAJ BAŞVURUSU VE KOMİSYON ONAYI

Staj başvurusu için;

 • Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Başvuru Formunu” (bölümümüzün web sayfasından çıktı alınabilir) üç nüsha halinde çoğaltınız.
 • Üç nüshayı ayrı ayrı doldurarak bölüme onaylattıktan sonra işyerine de onaylatıp; bir nüshasını işyerine, bir nüshasını bölüme teslim ediniz. Bir nüsha da öğrencide kalacaktır.
 • Staj Taahhütnamesini” (bölümümüzün web sayfasından çıktı alınabilir) iki nüsha halinde çoğaltınız, gerekli yerleri doldurup dekanlığa imzalattıktan sonra bir nüshasını staj komisyonuna bir nüshasını da staj yaptığınız işyerine teslim ediniz.
 • Pandemi Dönemi Dilekçesini” (bölümümüzün web sayfasından çıktı alınabilir) doldurup, imzalayınız ve staj komisyonuna teslim ediniz.

Staj yeri ve staj başvurusunun kabulü ile ilgili Staj Yönergesinde belirtilen aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

“Öğrenci kendi bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun olurunu almak zorundadır. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede Staj Komisyonu’nun onayı olmadan staj yapamaz.”

“Öğrenciler staja başladıktan sonra, staj komisyonunun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. Öğrencilerin staja başlamadan önce bir staj taahhütnamesi imzalamaları gerekmektedir.”

 

STAJIN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

Aşağıda maddeler halinde verilen huşulara dikkat ediniz:

 • Öğrencilerin stajlarını en az 1 (bir) İnşaat Mühendisi olan bir işyerinde yapmaları gerekmektedir.
 • Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II 30’ar iş günüdür.
 • Öğrencinin staj yapacağı kuruluştaki çalışmaların staj konuları kapsamına uygun olması gerekmektedir.
 • Bir iş günü en az sekiz (8) saatlik gündüz yapılan fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir.
 • Cumartesi günleri de çalışılan işletmelerde, bu durumun belgelenmesi halinde (Cumartesi çalışıldığına dair işyerinden onaylı dilekçe), cumartesi günleri de iş gününe dahil edilir.
 • Resmi tatil günlerinde ve Pazar günleri staj yapılamaz.
 • Stajlar yaz tatilinde yapılır. Her iki staj aynı yaz tatili süresince yapılamaz. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrenciler ile bir yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmadığı belirlenen beklemeli öğrencilere bu kural uygulanmaz.
 • Staja devam zorunludur.

 

STAJ RAPORU (STAJ DEFTERİ) YAZIM KURALLARI VE TESLİM SÜRESİ

 • Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenci tarafından bölümümüzün web sayfasından alınan Staj Raporu (staj defteri) sayfalarına düzenli olarak işlenir ve staj yerindeki yetkili kişinin unvanı, ilgili meslek odasına kayıtlı olduğu sicil numarası veya diploma numarası belirtilerek, kaşe ve imzası ile onaylanır. İmza, kaşe, mühür veya tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı bulunan ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj raporları kabul edilmez.
 • Staj defterleri (staj raporu) “el yazısı” ile tükenmez ya da dolma kalemle yazılmalıdır. Okunaklı yazılmayan staj defterleri (staj raporu) değerlendirmeye alınmayacaktır. Bilgisayar çıktısı olarak hazırlanan staj defteri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Staj defterleri bitirme tezi formatında ciltlenmelidir. Eklenecek tablolar, hesaplamalar, proje ya da bilgisayar çıktıları varsa, bunlar staj raporunun sonunda “Ekler” bölümünde sunulmalıdır.
 • Raporlarda pratik olarak gerçekleştirilmiş yapım işleri anlatılmalı, ayrıca gerçekleştirilen yapım işlerine ait teorik anlatımlar ile desteklenmelidir.
 • Staj yapılan her gün için imalat işlerinin yapımını gösteren en az bir fotoğraf konulmalıdır. İmalat işlerinin yapımını gösteren fotoğrafların içerisinde öğrencinin de bulunması zorunludur. Fotoğraflar A4 kâğıdına veya direkt staj defteri sayfasına renkli veya siyah-beyaz (siyah-beyaz çıktılar görünür ve anlaşılır olmalıdır) olarak ya da baskı şeklinde eklenmelidir.
 • Stajyer Değerlendirme Formu, öğrenciyi staj süresince takip eden ilgili meslek odasına kayıtlı ve iş yerinden sorumlu bir mühendis/mimar/şehir ve bölge plancısı tarafından doldurulmalıdır. İlgili meslek odasına kayıtlı mühendis/mimar/şehir ve bölge plancısı, öğrenci için not vermeli ve öğrenci hakkında kısa bir değerlendirme yapmalıdır. Stajyer Değerlendirme Formunun içine konulduğu zarf, mühendis/mimar/şehir ve bölge plancısı tarafından kapatılmalı, mühürlenmeli ve sonra öğrenciye teslim edilmelidir. Zarf, açık bir halde iken kesinlikle öğrenciye teslim edilmemelidir. Bu hususta sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin, staj defterlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde, stajları kabul edilmez.
 • Cumartesi günleri de staja devam eden öğrenciler, staj yapılan kurumdan/firmadan Cumartesi günleri de çalışıldığına dair bir dilekçe almalı ve bu dilekçeyi staj defterinin (staj raporu) sonuna (cilt içinde kalacak şekilde) eklemelidir. Aksi takdirde, Cumartesi günleri yapılan stajlar, toplam staj gününe dâhil edilmeyecektir.
 • Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır.
 • Her öğrenci, staj raporunu staj bitiminden sonra takip eden akademik yarıyıl içinde komisyon tarafından belirlenen tarihe kadar teslim etmek zorundadır. Raporunu ilan edilen tarihten sonra teslim eden öğrencilerin stajı kabul edilmez.

 

 

STAJ RAPORU’NUN (STAJ DEFTERİ’NİN) DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ

 • Staj komisyonu üyeleri, gerekli gördükleri durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı işletme ile iletişime geçip, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alarak öğrencilerin izlenmesini sağlayabilir.
 • Stajın başarılı/başarısız olarak değerlendirilmesi, staj dosyası ve stajla ilgili ek bilgi ve belgelerin komisyonca incelenmesiyle belirlenir. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması zorunludur. Komisyon, değerlendirme aşamasında öğrenciden staj çalışmalarının sözlü sunumunu (sözlü mülakat) isteyebilir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yenilemesi zorunludur.

 

 • Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturma açılır.
 • Birbirine büyük oranda benzeyen, bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran staj dosyalarının her ikisi ya da %30’un üzerinde basılı veya dijital kaynaklardaki bilgileri içeren bir staj dosyası Staj Komisyonu tarafından tamamen reddedilir.
 • Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

27.02.2023